Biodiversiteit

Biodiversiteit is hot. In menig beleidsstuk van de overheid is er aandacht voor dit onderwerp en ook natuurorganisaties gaan regelmatig met het begrip aan de haal. Niet zonder reden: de
biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Plantensoorten, insectensoorten en diersoorten verdwijnen omdat ze niet meer kunnen overleven of zich steeds minder thuis voelen in een bepaald gebied.

Vaak wordt de landbouw genoemd als oorzaak, maar er liggen tal van oorzaken ten grondslag aan de teloorgang van de biodiversiteit. Verstedelijking, verstoring door licht en geluid en versnippering van het landschap door wegen en sindskort ook zonneparken. Het vergroten van de biodiversiteit is in ons aller belang. Ook voor de boer: hij is tenslotte afhankelijk van de natuur.

Bermen, erven, slootgangen en complete akkers zijn (of worden) zo ingericht dat insecten, zoogdieren en vogels er met plezier naar terugkeren en verblijven. Komend jaar zetten wij ons in voor het vergroenen van de boerenerven. De Lelystadse Boeren wonen verspreid over een groot gebied. Het idee is om ‘stepping stones’ voor de natuur te creëren, zodat soorten kunnen overleven.

Duurzame landbouw

Andere projecten